هنری فعال و تعالی بخش که انسان را می سازد و تغییر می دهد و تنها به جنبه ی سرگرمی خلاصه نمی گردد.