بدن، انرژی و حضور بازیگر

براساس کار یرژی گروتفسکی و یوجینیو باربا

پایان نامه در دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ی هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، سال ۱۳۸۷