رقصی چنین میانه میدانم آرزوست: داستان زندگی افشین به روایت خودش…