دیوانگی

فیلمی که در آن بازیگر – رقصنده، آرام آرام از طریق رقص وارد وضعیتی می شود که دیگران آن را دیوانگی می نامند.

بازیگر – رقصنده : افشین غفاریان
کارگردان : ژولیان کندومین
دستیار کارگردان : سیندی سشه
متن : سورین بلوت