بدن بازیگر یا ضرورت یافتن زبانی دیگر

شش مصاحبه با پیپو دلبونو

نوشته: هروه پون

مترجم: افشین غفاریان

نشر قطره – مجموعه ی تئاتر امروز جهان – ۱۳۹۵