کتاب کافه رفورمانس

نوشته ی افشین غفاریان و باتیست پیزینات
با مقدمه ای از آلن پلاتل