رفورمانسر پیش از آنکه تنها یک عنوان باشد یک حالت است. وضعیتی است که قابلیت نه گفتن را پرورش می دهد.