رقصی چنین میانه میدانم آرزوست: داستان زندگی افشین به روایت خودش…

کتاب: “کافه رفورمانس” -افشین غفاریان، باتیست پیزینات

جنگ توجیه پذیر نیست، ضرورت صلح بازدارنده در جهان